Зворотній зв'язок

Президiєю Днiпропетровського обласного об'єднання профспiлок було направлено Вiдкритого листа до керiвництва держави з нагоди Всесвiтнього Дня соцiальної справедливостi (листи вiд 18.02.2021 №01-20/01-68) щодо необхiдностi вжиття невiдкладних заходiв задля стабiлiзацiї соцiально-економiчної ситуацiї та пiдвищення якостi життя населения до рiвня розвинених країн свiту.

У відповідь Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України повідомляє наступне: «Державною службою України з питань праці постiйно здiйснюється контроль за дотриманням трудового законодавства, у тому числi щодо своєчасної виплати заробiтної плати.

Упродовж сiчня-лютого 2021 року iнспекторами працi здiйснено заходи контролю на 122 пiдприемствах-боржниках. За результатами заходiв контролю iнспекторами праці складено та передано до суду 48 протоколiв про адмiнiстративне правопорушення, по 16 протоколах судами винесено рiшення про накладення штрафних санкцiй на посадових осiб, винних у порушенi законодавства про оплату працi, у сумi 9 520 гривень. Винесено 26 постанов за статтею 1886 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушения з накладанням штрафних санкцiй у сумi 26 625 гривень. Вiдповiдно до статтi 265 Кодексу законiв про працю України винесено 51 постанову про накладення фiнансових санкцiй у сумi 804 тис. грн., з них сплачено - 363 тис. гривень.

Керiвникам та власникам суб’єктiв господарювання внесено 14 подань щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб, винних у порушеннi законодавства про оплату працi. До правоохоронних органiв передано матерiали 40 заходiв контролю, за результатами їx розгляду до Єдиного державного реестру досудових розслiдувань внесено 15 матерiалiв.

На вимоги iнспекторiв працi 73 пiдприємства-боржника погасили заборгованiсть iз виплати заробiтної плати на суму 69 750 тис. грн, тобто пiдприємства повнiстю чи частково розрахувалися з 10 516 працiвниками.

За·результатами засiдання Мiжвiдомчої робочої групи з питань погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення) мiнiстрам, iншим керiвникам центральних органiв виконавчої влади, головам обласних та Київської мiської держадмiнiстрацiй було надано доручення взяти пiд особистий контроль питання погашения заборгованостi iз заробiтної плати та забезпечити розроблення, затвердження i виконання графiкiв погашення заборгованостi по кожному пiдприємству-боржнику.

Рiшенням Мiжвiдомчої робочої групи було визнано недостатньою роботу центральних органiв виконавчої влади у розв'язаннi питання погашення заборгованостi на пiдприємствах державної форми власностi, якi знаходяться у сферi їx управлiння. Також надано прiоритетнiсть врегулюванню питання погашення заборгованостi на найбiльших економiчно активних пiдприємствах­боржниках державної форми власностi, якi акумулюють найбiльшi суми зарплатної заборгованостi.

З метою посилення захисту вимог працiвникiв щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати у випадку неплатоспроможностi роботодавця Мiнекономiки розроблено проєкт Закону України «Про внесення змiн до деяких законiв України щодо посилення захисту вимог працiвникiв щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця». Законопроєктом передбачається запровадити посилення захисту прав працiвникiв у разi порушення строкiв виплати заробiтної плати, зокрема

шляхом виплати працiвнику компенсацiї у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати за три місяці, що передують місяцю в якому порушено справу про банкрутство роботодавця чи припиненню трудового договору у разi звiльнення працiвника до порушення зазначеної справи. Законопроєктом також передбачається внесення змiн та доповнень до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виплати компенсації втраченої заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника.

Прийняття законопроєкту сприятиме забезпеченню конституцiйних гарантiй права працiвникiв на отримання належних їм коштiв з оплати працi та вiдповiдатиме частинi III Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi № 173 «Про захист вимог працiвникiв у випадку неплатоспроможностi роботодавця».

Наразi проєкт Закону пiдготовлено для направлення на розгляд центральним органам виконавчої влади та соцiальним партнерам. Пiсля проходження всiх узгоджувальних процедур, визначених Регламентом Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.07.2007 № 950, проєкт Закону буде подано на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України з метою подальшого внесення його до Верховної Ради України.

Водночас повiдомляємо, що з метою встановлення обrрунтованої диференцiацiї в трудових доходах з одночасним покращенням соцiальної стабiльностi у суспiльствi Мiнекономiки опрацьовує питання щодо зміни механiзму встановлення розмiру заробiтної плати керiвникам пiдприємств державної та комунальної форми власностi».

На жаль, ситуація в цій сфері погіршується. На 1 березня заборгованість по зарплаті в нашій області збільшилась за місяць на 36,8 млн. грн. і складає зараз 377,7 млн. грн.

Тому владі, роботодавцям і профспілкам необхідно посилювати роботу для подолання цього негативного явища.

Прес-центр облпрофоб’єднання.